Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Συγκοινωνιακά

Οδικοί άξονες

 • Σχεδιασμός νέων – Βελτίωση οδικών αξόνων
 • Μελέτες οδοστρωμάτων
 • Μελέτες κόμβων
 • Μελέτες στάθμευσης

Σιδηροδρομικοί άξονες

 • Χαράξεις νέων και τροποποιήσεις υφιστάμενων γραμμών
 • Μελέτες υποδομής γραμμών
 • Μελέτες κόμβων

Υποστηρικτικές

 • Τεχνοοικονομικές και μελέτες σκοπιμότητας
 • Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Απαλλοτριώσεων ζώνης διέλευσης έργου
 • Σήμανσης – ασφάλισης, περιφράξεων
 • Αποχέτευσης – αποστράγγισης
 • Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης τοπίου
 • Τεχνικών έργων
 • Κτηματολόγιο

Τοπογραφικά

Επίγειες αποτυπώσεις – χαρτογραφικές εφαρμογές

 • Κτηματογραφικές αποτυπώσεις
 • Επιτόπιες έρευνες και καταγραφές χρήσεων – καλύψεων γης
 • Αναδασμοί αγροτικών περιοχών
 • Οριοθετήσεις οικοπέδων – αγροτεμαχίων – δασοτεμαχίων
 • Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών – δορυφορικών εικόνων
 • Ψηφιοποίηση διαγραμμάτων και χαρτών
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων μεταβιβάσεων

Κτηματολόγιο

 • Χωρικές μεταβολές στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • ‘Ελεγχος τίτλων κτήσης

GIS

 • Γεωγραφικός προσδιορισμός και καταγραφή έργων υποδομής
 • Χωρικές αναλύσεις
 • Ψηφιοποίηση δεοδομένων
 • Δημιουργία χαρτών

Υδραυλικά

 • Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού
 • Φράγματα και λιμνοδεξαμενές
 • Αποχέτευση – Αποστράγγιση
 • Δίκτυα ομβρίων
 • Αντιπλημμυρικά έργα
 • Οριοθέτηση και διευθέτηση ποταμών – υδατορεμάτων
 • Ύδρευση – άρδευση
 • Υδρολογία

Πολεοδομικά

 • Πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών
 • Εφαρμογές σχεδίων Πόλης
 • Πράξεις αναλογισμού και Προσκυρώσεων
 • Πράξεις εφαρμογής – Διορθωτικές Πράξεις εφαρμογής
 • Οριοθέτηση Αιγιαλού και Παραλίας

Λιμενικά

 • Μελέτες διαμόρφωσης λιμένων, μόλων, μαρίνων κτλ.

Περιβαλλοντικά

 • Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε. – Μ.Π.Ε.)
 • Χωροθέτηση έργων και παραγωγικών δραστηριοτήτων
 • Μελέτες αντιθορυβικής προστασίας
 • Μελέτες βιολογικών καθαρισμών