Καταχώρηση Δημοτικής Περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο Δήμου Ζωγράφου

Τύπος : Υπογραφή Σύμβασης

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ